IDREAM
ทัวร์ต่างประเทศ
พักหรู ทานอร่อย ไทเป ไถจง หนานโถว เจียอี้ จีหลง 6 วัน 5 คืน บิน CI
รายละเอียด
 
10 เม.ย. กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ S ประตู  8  สายการบิน CHINA AIRLINE  เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 834
15.55 น. ถึง สนามบินเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พร้อมรถบัสปรับอากาศ รอรับ
เย็น  บริการอาหารเย็น  เมนูพิเศษ อาหารจีน + ปูอลาสก้า
  หลังอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)นำทุกท่านไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าาใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%
  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : INTRENDY  HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
   
11 เม.ย. ไถจง -วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่ –เมืองเจียอี้  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต ให้ท่านได้ชมปฎิมากรรมทางพระพุทธศาสนาที่สวยงามแปลกตา นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว และนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูในเขตของ ซันมูลเลก  เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มา ของนามอันไพเราะว่า  “สุริยันจันทรา ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่วัดเสวียนจาง นมัสการอัฐิของ  พระถังซำจั๋งที่ ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965
 
เที่ยง รับทานอาหารเที่ยง ณ  ภัตตาคารอาหารจีนเมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี
  นำท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานอาลีซาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์
  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก :  YUH TONG HOTEL  4* หรือเทียบเท่า
12 เม.ย. 2560    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอารีซันเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอู่หลง - ไถจง -  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ อุทยานอาลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้น นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนนำทุกท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ให้ท่านได้สูดโอโซน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง
  นำท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปีของที่นี่ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุ์ชาอูหลงที่นี่ยังเป็นพันธุ์ชาที่นำมาปลูกในประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆ หรือเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัยจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง  เมืองซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับ  3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทำให้เมืองนี้มีความคึกคักอยู่ตลอดเวลา
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนู สุกี้ชาบู ชาบู  สไตล์ไต้หวัน
  นำท่านเดินทาง สู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ ท่านที่ ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER / ADIDAS / NIKE พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอน
  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : STAY  HOTEL  4* หรือเทียบเท่า
13 เม.ย. ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรดตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89) - ดิวตี้ฟรี - พิพิธภัณฑ์กู้กง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน
จากนั้น ให้ท่านได้ชิมและซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ขนมพายสับปะรด,ขนมโมจิ, ป๊อบคอร์นชีส – สาหร่าย , ขนมพระอาทิตย์ และขนมอื่นๆอีกกมากมายเพื่อเป็นของฝาก 
จากนั้นนำท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  เมนู ติ่งไท่ฟง เสี่ยวหลงเปา
  นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้น โดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร ให้ท่านได้ชมวิว ที่ชั้น 89 โดยสามารถมองเห็นวิวได้รอบเมืองไทเป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิกาศ 
**รวมบัตรขึ้นตึกไทเป 101 **
นำท่านช้อปปิ้งของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจากนั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ      “กู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง  5,000  ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเปและเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
เย็น รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง
  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ในห้องพักส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายและพักผ่อน ตามอัธยาศัย
14 เม.ย. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว GERMANIUM POWER CENTER - วัดหลงซาน - ซืเหมินติง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่ทีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจาก
จะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อเช่น บัวลอยไต้หวัน ขนมโมจิ ลูกชิ้นปลา ไอศกรีมห่อแป้งปอเปี๊ยะใส่ผักชี เป็นต้น
  นำท่านเดินทางสู่  อุทยานเย๋หลิ่ว ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วในเกาะไต้หวันและทั่วโลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  เมนูกุ้งมังกรซีฟู๊ด
  นำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป และนำท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี นาฬิกาหลากหลายแบรนด์    จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ
จากนั้น นำท่านชม วัดหลงซาน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 เป็นสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันดั้งเดิม มีประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ส่วนหน้า ส่วนหลังห้องโถง และส่วนกลางห้องโถง ประติมากรรมมังกรหิน ที่งดงามตั้งอยู่ด้านข้าง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติจำนวนมากนิยมมากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าพ่อกวนอู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในวัดแห่งนี้ 
จากนั้น นำท่านเดินช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง  เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟท์ช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย เสื้อผ้า รองเท้ากีฬายี่ห้อดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA  ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทย  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมาย
ตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน + เป็ดปักกิ่ง
  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4* หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ ในห้องพักส่วนตัว เพื่อผ่อนคลายและพักผ่อน ตามอัธยาศัย
15 เม.ย. อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ
  นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน ให้ท่านได้ตรวจสอบเอกสารและสัมภาระ
13.30 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่  CI 835
16.00 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 
อัตราค่าบริการ
 
 
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดียว
จ่ายเพิ่ม
10–15 เมษายน 2560   38,900 38,900 37,900 7,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
 • ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
 • ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30  กิโลกรัม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำพาสปอร์ต 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถวันละ 150 NTD  ต่อวันต่อท่าน รวม 900 NTD (เด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่)
 • ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
 • หมายเหตุ ท่านใดที่ใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ ต้อง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,700 บาท
หมายเหตุ   
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหัวหน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35  วันขึ้นไป
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15  วัน
 1. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
 1. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
**** การชำระเงิน   บริษัทฯ ขอรับมัดจำในวันจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20  วัน ****
หมายเหตุ
 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 1. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 1. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 1. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 1. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 1. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 1. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 1. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารที่ใช้ในการท่องเที่ยวไต้หวัน
1.     หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) พร้อมถ่ายสำเนามาให้กับบริษัทที่ท่านจองทัวร์
 
หมายเหตุ   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
ข้อมูลการเดินทาง
กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กกับผู้ใหญ่ เด็กกับผู้ใหญ่ เตียงเสริม พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม