IDREAM
ทัวร์ต่างประเทศ
HOKKAIDO HAKODATE 6D4N BY TG
รายละเอียด
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.45น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG670
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเสะ-โนโบริเบทสึ-โนโบริเบทสึ มารีน พาร์ค นิกซ์-ขึ้นกระเช้าดูหมี-     จิโกขุดานิ-ทะเลสาบโทยะ
08.30 น. ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่เมืองโนโบริเบทสึ เพื่อเข้าชม โนโบริเบทสึมารีนพาร์ค นิกซ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับสัตว์น้ำนานาชนิดและท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนน่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม
บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดไม่ว่าจะเป็นหมีสีน้ำตาลหรือหมีดำมากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบัน ที่พบได้ที่เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชิงช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ชิดโดยมีเพียงกระจกกั้นระหว่างท่านและหมีตัวใหญ่ที่คอยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ จากนั้นนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ จิโกขุดานิ ในอดีตบริเวณนี้คือภูเขาไฟที่เกิดการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน และด้วยความร้อนใต้ภิภพที่ยังคงเหลืออยู่ ทำให้เกิดบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นและอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ให้ท่านได้เดินชมทิวทัศน์โดยรอบและบันทึกภาพความประทับใจและความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านไปสัมผัสความสวยงามในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำอีกทั้งยังมีสีเหลือง แดง เขียว สลับกันอย่างสวยสดงดงาม ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
วันที่ 3 : โทยะ-ฮาโกดาเตะ-ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิและโกดังอิฐแดง
ขึ้นกระเช้าชมวิวบนเขาฮาโกดาเตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ (HAKODATE) ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีตามสองข้างทาง ที่เหล่าต้นไม้ทั้งหลายต่างเตรียมตัวโรยใบเพื่อต้อนรับฤดูหนาวเมืองฮาโกดาเตะเป็นอดีตเมืองท่าสำคัญของเกาะฮอกไกโด เปรียบเสมือนดั่งประตูที่เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของตัวเมืองที่มีทั้ง ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทั้งโบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มีความงดงาม นำท่านชมตลาดสดยามเช้า ตลาดกลางที่นำเข้าอาหารทะเลที่สำคัญของเกาะฮอกไกโด โดยจะแบ่งออกเป็นโซนขายผักผลไม้และอาหารทะเล แต่ไฮไลต์ของตลาดอยู่ที่อาหารทะเล และปูฮอกไกโดอันเลื่องชื่อเนื้อนุ่มหวานอร่อย มีกิจกรรมการตกปลาหมึกและทานกันสดๆ อีกทั้งยังมีซูชิหน้าต่างๆ มากมาย ที่ทั้งสดและอร่อยให้ท่านเดินชมและเลือกซื้อตามอัธยาศัย 
บ่าย อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ
  นำท่านเดินเล่นที่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ (Motomachi Historical Districk)  เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็นที่ทำการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรือง ของเมืองท่าสำคัญ ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี จากนั้นพาท่านชม โกดังอิฐแดงโกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง เจ้าของเดิมคือคุณคะเนโมริพ่อค้าผู้มั่งคั่งในสมัยนั้น ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทำให้เป็นย่านช้อปปิ้งที่สามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝาก และชมวิวเมืองท่า จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสถานที่ที่มีวิวกลางคืนสวยที่สุดในญี่ปุ่น ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถึงเมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม HOTEL RESOL HAKODATE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4 : ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ซัปโปโร-โรงงานช็อคโกแลต-ช้อปปิ้งทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ออกเดินทางสู่ โอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่งจนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของคลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอน้ำโบราณตั้งเด่นอยู่หน้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา เพื่อนำท่านเยี่ยมชม โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้อยที่คอยสร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวจึงทำให้ท่านรู้สึกราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงานพร้อมทั้งเลือกชิมและเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ที่นี่ที่เดียวท่องเที่ยวได้ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด  ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5 : ซัปโปโร-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ที่ทำการรัฐบาลเก่า-สวนโอโดริ-มิตซุย เอาท์เล็ท
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าซัปโปโร ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่สำหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด จากนั้นนำท่านเดินทางชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปีค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1911 ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่สวนโอโดริ ที่มีลานกว้างประดับประดาด้วยต้นไม้ต่างๆ อย่างสวยงาม ถือเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ชาวซัปโปโรนิยมมานั่งปิคนิคในวันหยุด หรือพนักงานออฟฟิศมานั่งทานอาหารกลางวัน เพื่อผ่อนคลายอิริยาบถที่เคร่งเครียดจากการทำงาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  อิสระช้อปปิ้ง มิตซุยเอาท์เลท เพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่หลากหลาย พร้อมใจกันลดราคา อาทิ เช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 6 : ซัปโปโร-สนามบินชิโตเสะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.30 น. เหินฟ้าเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TG671
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 
ข้อมูลการเดินทาง
กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กกับผู้ใหญ่ เด็กกับผู้ใหญ่ เตียงเสริม พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  
18 Oct 2017 - 23 Oct 2017 49,900.00 49,900.00 44,900.00 9,900.00 รอจอง
20 Oct 2017 - 25 Oct 2017 49,900.00 49,900.00 44,900.00 9,900.00 รอจอง